Perfektno načrtovana nova strategija, ki ji nihče ne sledi, je vredna približno nič. Perfektno načrtovan nov IT program, ki ga večina ne uporablja, ne prinaša dodane vrednosti. Odlično zastavljen nov protokol varnosti pri delu, ki ga nihče ne upošteva, ne bo prinesel rezultatov. Digitalizacija, ki je večina ne razume, ne bo učinkovito implementirana.

Eno je oblikovanje rešitve, popolnoma druga zgodba pa je implementacija rešitve v delo in vsakdanjo prakso.

Raziskave na področju uvajanja sprememb kažejo, da kar med 70% in celo 85% implementacij sprememb ne uspe. To pomeni  višje stroške, negativen vpliv na ugled organizacije in vodstva (tako interno kot eksterno), slabše finančne rezultate, nižja zavzetost in celo odhod dobrih zaposlenih, upad zvestobe kupcev, zmanjšana podpora lastnikov in drugih deležnikov itd.

Management sprememb pomeni most med rešitvijo (zasnovo, projektom) in dejansko implementacijo (uporabo v vsakdanji praksi). Gre za znanje, sistem in skupek orodij, s katerimi pripravimo ljudi na spremembe in jim približamo spremembo tako, da jo razumejo, sprejmejo in podprejo.

Na delavnici dobite celovit okvir, znanje in orodja za uspešno vodenje ljudi skozi spremembe. Delavnica vas tudi spodbudi k razmisleku o vprašanjih, na katere sami običajno ne bi pomislili in bi vam kasneje v projektu lahko povzročala težave.

Po delavnici boste:

 • znali okrepiti zavedanje o nujnosti spremembe,

 • znali ustrezno pripraviti vodstveni tim, povezali različne vodstvene nivoje za bolj usklajeno delovanje v spremembi,

 • prilagodili pristop k različnim deležnikom in pridobili zadosten ‘buy-in’,

 • pomagali ljudem premagati negotovost, ki jo spremembe prinašajo in zmanjšali stres in padec produktivnosti pri rednih aktivnostih,

 • ozavestili lastno odzivanje v spremembah,

 • prepoznali odpor do sprememb in se znali nanj primerno in pravočasno odzvati,

 • se izognili ključnim napakam pri komunikacij in tako pozitivno vplivali na sprejetje sprememb pri sodelavcih,

 • krepili interno zmožnost hitrega implementiranja novosti in rešitev,

 • uvajali spremembe bolj sistematično, konsistentno, učinkovito in povečali možnost, da bo uvedba strateških projektov uspešna.

Predstavitev delavnice

Predstavitev delavnice

Delavnica je namenjena direktorjem, lastnikom, managerjem, srednjemu managementu (predvsem v velikih in srednje velikih podjetjih), podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem kadrovskih služb, procesov, timov in projektnim vodjem. Vsem, ki uvajate spremembe in ste odgovorni za uspešno implementacijo le teh.


1

Osnovni koncepti

managementa sprememb

V uvodnem delu spoznamo načela in koncepte proaktivnega upravljanja sprememb. Na teh konceptih temelji tudi 5-stopenjski proces upravljanja sprememb, ki ga spoznamo v drugem delu.

 • Kaj je management sprememb in kako vpliva na poslovne rezultate (ROI managementa sprememb)

 • Tipi sprememb in dejavniki uspeha pri uvajanju sprememb v organizacijah

 • V čem se razlikuje vodenje sprememb in vodenje projektov in kako ju integrirati?

 • Dejavniki, ki sprožijo spremembe in pravočasno zaznavanje potrebe po spremembi

 • Psihologija sprememb – odzivi in faze skozi katere gremo pri soočanju s spremembami

 • Odpor do sprememb – izvor, oblike in načini odpora

 • Kdo je kdo – vloge, naloge, odgovornosti in pričakovanja pri uvajanju sprememb

 • Vodja kot agent sprememb – ključne veščine in ‘mindset’ za uspešno uvajanje sprememb

 • Vključevanje zaposlenih – na kakšen način in v kakšnem obsegu vključevati zaposlene v oblikovanje rešitve, da zagotovimo zadosten buy-in in pospešimo tranzicijo


2

5-stopenjski model

managementa sprememb

Na delavnici predstavimo 5-stopenjski proces za uvajanje sprememb.

Proces nudi strukturirano vodenje spremembe, hkrati pa omogoča fleksibilnost in prilagodljivost specifikam podjetja in konkretnim situacijam.

Proces je predstavljen skozi 5 faz. Vsaka faza je podprta s številnimi konkretnimi orodji (npr. checkliste, idejni seznami, ocenjevalni listi, delovni listi, matrike, scenariji, predloge, ….), ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu. Z orodji preslikamo koncepte in zakonitosti v realno uporabnost.

 • Opredelitev spremembe
 • Analiza spremembe in analiza organizacije
 • Analiza deležnikov oz. ključnih vpletenih
 • Kdo so ‘sponzorji’ spremembe in koncept aktivnega sponzorstva
 • Ocena tveganj in organizacijskih ovir

Na podlagi ugotovitev iz prve faze lahko naredimo zemljevid spremembe – definiramo aktivnosti, resurse in potrebno znanje. Pripravimo načrte za uvedbo spremembe, da pridemo do rezultatov, ki jih želimo s spremembo doseči.

 • Komunikacijski načrt
 • Načrt za sponzorje in vodje
 • Načrt izobraževanj
 • Načrt za zbiranje povratnih informacij, idej
 • Načrt obvladovanja odpora do spremembe
 • Potrebni viri in metode spremljanja uspešnosti

V tretji fazi se od načrtovanja premaknemo v akcijo in mobiliziramo vire, skladno z načrtom.

 • Priprava in usposabljanje ključnih deležnikov
 • Implementacija in koordinacija spremembe
 • Zbiranje povratnih informacij in prilagoditve
 • 8 tehnik za zmanjševanje / obvladovanja odpora do sprememb
 • Zgodnji znaki, da sprememba ne gre po načrtu oz. da smo nekaj spregledali.

Ena ključnih napak pri implementaciji spremembe je, da prehitro odnehamo. Da se izognemo tej napaki, vstopimo v četrto fazo, ki integrira spremembo (novi načini vedenja in razmišljanja) v vse dele organizacije.

 • Pridobivanja in analiziranje povratnih informacij
 • Spremljanje rezultatov in prilagoditve ob nastanku vrzeli
 • Odstranjevanje ovir
 • Utrjevanje spremembe skozi rezultate in praznovanje dosežkov
 • Pozornost na stare vzorce in vzdrževanje zavzetosti za spremembo
 • Follow-up izvedenih aktivnosti
 • Ovrednotenje (končnih) rezultatov in uspešnosti spremembe
 • Analiza učinkovitosti managementa sprememb

Vodenje sprememb je torej okvir, skozi katerega speljete spremembo. Dopolnjuje ga skupek vprašalnikov, primerov, checklist in predlog, smernic,  ki vam olajšajo planiranje in izvedbo.

Primeri orodij: obrazec za oceno pripravljenosti organizacije na spremembe, template za komunikacijski načrt, matrika interesov in moči za analizo deležnikov v spremembi…

INFO KOTIČEK

Trajanje delavnice: 2 dni (2×6 ur).

Možnosti izvedbe: Delavnico lahko izvedemo v živo ali online.

Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Delavnico izvajamo interno za vaše vodje. Če bi vas zanimala posamezna udeležba na eksterni izvedbi, mi prosim pišite in vas obvestim o naslednjem terminu.

Pri upravljanju sprememb spodleti celo izkušenim managerjem. Učinkovito upravljanje sprememb je danes ključna kompetenca in na koncu delavnice boste imeli celovito metodologijo z vsemi orodji za uspešen management sprememb.

Celotna delavnica je interaktivna, praktična in podprta s primeri.  Delavnica vsebuje tudi kratko pripravo pred prvim srečanjem. Udeleženci prejmejo tudi širok nabor orodij, ki jih lahko uporabijo pri svojem vodenju in si poenostavijo delo.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.